• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

Word kursu.Sinonimlər

Sinonimlər

Sənədin yazılma qaydası parlaq və aydın olmalıdır. Eyni sözlərin dəfələrlə təkrarı, tavtologiya, danışıq ştampları – bunlar hamısı mətnin belə desək - gözəlliyini korluyur.

Bu məsələnin həlli üçün də Wordün təklif etdiyi bir imkan vardır. Bu Word 2007-də olan sinonim lüğət vasitəsilə baş verir. Bunun üçün sözün üzərində mausun sağ düyməsini bir dəfə klik edin və açılan kontekst menudan “Синонимы” əmrini seçin və oradan təklif olunan sinonimi seçin.

Kontekst menuda 8-dən artıq sinonim təklif olunmur. Sinonimlərin tam siyahısını görmək üçün kontekst menudan “Тезаурус” əmrini seçin və yaxud “Рецензирование” menusundan “Правописание” qrupundan “Тезаурус” əmrini seçin. Açılacaq “Справочные материалы” tapşırıq sahəsində sinonimlərin tam siyahısı əks olunacaqdır. Burada sinonimlərlə yanaşı ola bilsinki bu sözə yaxın olan sözlər həmçinin antonimlər də əks olunsun.


Əfqanoğlu